வந?தே மாதரம?

ராகம? – நாதனாமக?கிரியை
தாளம? – ஆதி

பல?லவி
 வந?தே மாதரம? என?போம? – எங?கள?
 மாநிலத? தாயை வணங?க?த?ம? என?போம?

சரணங?கள?

 ஜாதி மதங?களைப? பாரோம? – உயர?
  ஜன?மம?இத? தேசத?தில? எய?தின ராயின?
 வேதிய ரயின?ம? ஒன?றே – அன?றி
  வேற? க?லத?தின ராயின?ம? ஒன?றே
 ஈனப? பறையர?க ளேன?ம? – அவர?
  எம?ம?டன? வாழ?ந?திங? கிர?ப?பவர? அன?றோ?
 சீனத?த ராய?விட? வாரோ? – பிற
  தேசத?தர? போற?பல தீங?கிழைப? பாரோ?
 ஆயிரம? உண?டிங?க? ஜாதி- எனில?
  அன?னியர? வந?த? ப?கல?என?ன நீதி? ஓர?
 தாயின? வயிற?றில? பிறந?தோர? – தம?ம?ள?
  சண?டைசெய? தால?ம? சகோதரர? அன?றோ?
 ஒன?ற? பட?டால? உண?ட? வாழ?வே –  நம?மில?
  ஒற?ற?மை நீங?கில? அனைவர?க?க?ம? தாழ?வே
 நன?றித? தேர?ந?திடல? வேண?ட?ம? –  இந?த
  ஞானம? வந?தாற?பின? நமக?கெத? வேண?ட?ம??
 எப?பதம? வாய?த?திட? மேன?ம? நம?மில?
  யாவர?க?க?ம? அந?த நிலைபொத? வாக?ம?
 ம?ப?பத? கோடிய?ம? வாழ?வோம? – வீழில?
  ம?ப?பத? கோடி ம?ழ?மைய?ம? வீழ?வோம?
 ப?ல?லடி மைத?தொழில? பேணிப? – பண?ட?
  போயின நாட?கள?க? கினிமனம? நாணித?
 தொல?லை இகழ?ச?சிகள? தீர –  இந?தத?
  தொண?ட? நிலைமையைத? தூவென?ற? தள?ளி

Advertisements
Published in: on April 10, 2006 at 12:31 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://karuna511.wordpress.com/2006/04/10/%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%95%e0%af%80%e0%ae%a4%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%ae%a4-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%81-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: